General sales and delivery conditions DigitalAlerts B.V.

Artikel 1 – Algemeen

 • Bedrijfsinformatie DigitalAlerts:
  DigitalAlerts B.V.
  Bèta Building
  High Tech Campus 9
  5656 AE  Eindhoven
  : 085 0408013
  www.buffr.eu
  Kamer van Koophandel: 76905039
  BTW nummer: NL860834396B01
 • In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
  Afnemer – Een particulier die, of een bedrijf dat, Producten afneemt van DigitalAlerts en/of met wie DigitalAlerts in bespreking of onderhandeling is over het sluiten van een Overeenkomst dan wel een Overeenkomst heeft gesloten.
  Algemene Voorwaarden – De onderhavige Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van DigitalAlerts B.V.
  DigitalAlerts – DigitalAlerts B.V., de verkoper en leverancier van Producten.
  Gebrek – Iedere afwijking van de Producten van de Specificatie en het ieder anderszins niet naar behoren functioneren van de Producten.
  Leveringstermijn – de in de Overeenkomst bepaalde termijn waarbinnen de Producten moeten worden geleverd.
  Offerte – iedere aanbieding van DigitalAlerts die specifiek tot een bepaalde Afnemer is gericht.
  Order – Iedere opdracht van Afnemer aan DigitalAlerts tot levering van Producten, in welke vorm dan ook.
  Overeenkomst – iedere overeenkomst, die tussen DigitalAlerts en Afnemer tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en/of ter uitvoering van die overeenkomst.
  Privacy Policy -Weergave van het privacy beleid van DigitalAlerts, zoals gepubliceerd via de Website, alsmede zoals weergegeven in de Algemene Voorwaarden.
  Product(en) – Alle door of voor rekening van DigitalAlerts geproduceerde, geleverde, dan wel ter beschikking gestelde goederen, waaronder de Buffr, alsmede al dan niet daarbij behorende door DigitalAlerts te leveren diensten.
  Specificatie – De omschrijving van door Afnemer bestelde Producten welke wordt vermeld, of naar welke omschrijving wordt verwezen, in de Order of de Overeenkomst.
  Websitebuffr.eu.
 • De Algemene Voorwaarden zijn ter inzage beschikbaar op de Website.
  DigitalAlerts behoudt zich het recht voor in de Algemene Voorwaarden wijzigingen aan te brengen, welke via de Website gepubliceerd worden.
 • Op de Algemene Voorwaarden en alle aanbiedingen en Overeenkomsten waarop de Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  Geschillen in verband met leveringen of diensten van DigitalAlerts of met de Algemene Voorwaarden worden voorgelegd aan de bevoegde burgerrechter in Rotterdam, tenzij wettelijke bepalingen anders voorschrijven.
  Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 2 – Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

 • De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke levering van Producten door DigitalAlerts en alle Offertes, Orders en overige Overeenkomsten tussen DigitalAlerts en Afnemer.
 • De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Afnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij de toepasselijkheid daarvan door DigitalAlerts uitdrukkelijk en schriftelijk is aanvaard.
 • Indien één of meerdere bepalingen van de Algemene Voorwaarden nietig zijn, vernietigd worden of door een rechter ongeldig worden verklaard, dan is dit alleen van toepassing op de betreffende bepalingen en blijven alle overige bepalingen in de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht.
  In dat geval heeft DigitalAlerts het recht om in de plaats van de nietige of ongeldige bepaling een vervangende bepaling te stellen, die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling benadert.
 • Door het behouden en/of in gebruik nemen van een Product stemt de Afnemer in met het van toepassing zijn van de Algemene Voorwaarden.
 • Daar waar in een Overeenkomst of Offerte wordt verwezen naar enig internationaal gedefinieerd leveringsbeding door middel van een aanduiding zoals Af Fabriek (Ex Works), dient een dergelijke aanduiding te worden uitgelegd conform de door de Internationale Kamer van Koophandel (ICC) gepubliceerde Incoterms 2020.

Artikel 3Aanbiedingen en tot stand komen Overeenkomst 

 • Alle aanbiedingen, in welke vorm ook (inclusief Offertes) en andere uitingen zijn voor DigitalAlerts vrijblijvend en dienen als één geheel te worden opgevat. Indien een aanbieding een termijn voor aanvaarding bevat, houdt dit in dat de aanbieding na deze termijn is vervallen.
 • Alle in of bij aanbiedingen, op de Website, in folders, catalogi, enz. verstrekte afbeeldingen, tekeningen en verdere gegevens, zoals maten, gewichten en hoeveelheden, zijn zo nauwkeurig mogelijk. Deze opgaven zijn slechts bindend voor zover zulks uitdrukkelijk door DigitalAlerts wordt gegarandeerd.
 • Alle Offertes en overige aanbiedingen zijn gebaseerd op uitvoering onder normale omstandigheden en gedurende normale werktijden.
 • Overeenkomsten komen eerst tot stand, indien en voor zover zij door DigitalAlerts schriftelijk zijn bevestigd dan wel nadat door DigitalAlerts een begin met de uitvoering is gemaakt.
 • Indien door omstandigheden, waaronder de aard, omvang of de spoedeisendheid van de Order, geen orderbevestiging is verzonden, wordt de factuur beschouwd als orderbevestiging.
 • Elke Overeenkomst wordt door DigitalAlerts aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat Afnemer, uitsluitend ter beoordeling van DigitalAlerts, voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming daarvan. Een Overeenkomst komt eerst tot stand indien eerder in lid 1 genoemd aanbod door DigitalAlerts schriftelijk of per e-mail is aanvaard, dan wel DigitalAlerts uitvoering geeft aan het betreffende aanbod, welk aanbod een Order kan inhouden. Na genoemde aanvaarding door DigitalAlerts is de Order onherroepelijk en definitief, en de Overeenkomst tot stand gekomen.
 • Alle bescheiden, verstrekte modellen, monsters of voorbeelden betrekking hebbend op door DigitalAlerts gedane aanbiedingen en/of de Overeenkomst zijn en blijven eigendom van DigitalAlerts en mogen zonder haar schriftelijke toestemming niet aan derden worden verstrekt, ter inzage worden gegeven, worden vermenigvuldigd of nagemaakt op welke wijze dan ook. Afnemer is gehouden deze, binnen veertien dagen na een daartoe door DigitalAlerts gedaan verzoek onbeschadigd en voor zover van toepassing in originele verpakking, franco te retourneren aan DigitalAlerts, zonder achterhouding van enige kopie in welke vorm ook.

Artikel 4Prijzen

 • De bij de aanbieding opgegeven prijs of prijzen zijn in euro’s, exclusief BTW en/of andere heffingen van overheidswege, tenzij nadrukkelijk anders weergegeven. Opgegeven prijs of prijzen gelden steeds voor levering Af Fabriek, tenzij nadrukkelijk anders weergegeven.
 • Indien Afnemer een in het buitenland gevestigde onderneming is/heeft, en op diens verzoek het zogenaamde nultarief voor intracommunautaire leveringen wordt toegepast, vrijwaart Afnemer DigitalAlerts voor alle schade, daaronder begrepen maar daartoe niet beperkt: belasting, boetes en heffingsrente, ingeval naar de mening van de betreffende belastingdienst ten onrechte het nultarief is gehanteerd bij het factureren aan Afnemer.
 • De bij de aanbieding opgegeven prijs of prijzen zijn, tenzij anders overeengekomen, gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding voor DigitalAlerts geldende prijsbepalende factoren, zoals arbeidslonen, kostprijzen van grondstoffen of materialen en valutakoersen. Prijsstijgingen als gevolg van een wijziging van een van deze prijsbepalende factoren na de aanbieding mogen door DigitalAlerts aan Afnemer worden doorberekend, ook in het geval de Overeenkomst reeds tot stand is gekomen.
 • Indien de toepassing van het voorgaande lid mocht leiden tot een prijsverhoging van 10% of meer binnen een termijn van 3 maanden na het aangaan van de Overeenkomst, dan is Afnemer gerechtigd de Overeenkomst binnen 7 werkdagen nadat hij van de prijsverhoging in kennis is gesteld, middels een aangetekend schrijven op te zeggen tegen de datum waarop de door DigitalAlerts beoogde prijs- of tariefsverhoging in werking zou treden, zonder aanspraak te hebben op enige schadevergoeding.

Artikel 5Levering van speciaal bewerkte / samengestelde Producten

 • Ingeval DigitalAlerts opdracht krijgt tot levering van speciaal ten behoeve van Afnemer bewerkte (c.q. samengestelde) Producten, is Afnemer verplicht tot aanlevering van alle voor het proces van bewerking noodzakelijke informatie, respectievelijk geschikt reproduceerbaar materiaal, in voldoende hoeveelheden. Zolang Afnemer niet aan deze verplichting heeft voldaan, is DigitalAlerts gerechtigd haar verplichtingen ingevolge de Overeenkomst op te schorten.
 • DigitalAlerts is uitsluitend gehouden vooraf een drukproef, model, monster of voorbeeld ter goedkeuring aan Afnemer te zenden, indien zulks bij het aangaan van de Overeenkomst schriftelijk door Afnemer is bedongen. In dat geval verplicht DigitalAlerts zich na ontvangst van de te bewerken materialen een drukproef, model, monster of voorbeeld voor te leggen aan Afnemer, welk geacht wordt te zijn goedgekeurd indien Afnemer niet binnen vijf werkdagen schriftelijk daarop heeft gereageerd.
 • Alle kosten van de drukproef, het model, monster of voorbeeld worden afzonderlijk in rekening gebracht en zijn niet begrepen in overeengekomen prijzen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 6Advieswerkzaamheden en productontwikkeling

 • DigitalAlerts kan desgevraagd adviserend optreden. DigitalAlerts is gerechtigd dit separaat aan Afnemer in rekening te brengen, ongeacht of het advies betrekking heeft op door of voor rekening van DigitalAlerts ingevolge de Overeenkomst geproduceerde en/of geleverde Producten.
 • In geval van productontwikkeling, adviezen voor toe te passen promotionele producten, adviezen met betrekking tot creatieve concepten, aanbiedingen en offertes voor uitgebreide projecten met al dan niet bewerkte producten, nationale of internationale marktonderzoeken naar specifieke producten of productaanvragen van niet concreet omschreven producten, is het bepaalde in lid 1 van dit artikel van overeenkomstige toepassing.

Artikel 7Inschakeling van derden

 • DigitalAlerts is gerechtigd bij de uitvoering van de Overeenkomst derden in te schakelen. Zij is tevens gerechtigd de Overeenkomst of rechten en verplichtingen, welke voortvloeien uit de Overeenkomst, aan derden over te dragen, met welke overdracht Afnemer hierbij op voorhand instemt voor zover enige wettelijke bepaling de instemming / toestemming van Afnemer vereist.

Artikel 8Leveringen en Leveringstermijnen

 • Leveringstermijnen worden bij benadering vastgesteld en zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn met verzuim van DigitalAlerts van dien bij overschrijding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Leveringstermijnen gaan pas in, zodra de Overeenkomst tot stand is gekomen in overeenstemming met artikel 3, en alle voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens zijn verstrekt én betaling door Afnemer van de koopprijs c.q. de overeengekomen verschuldigde betalingstermijn(en) heeft plaatsgevonden of de door DigitalAlerts verlangde zekerheid is verstrekt.
 • Levering vindt plaats Af Fabriek, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Zowel het transport zelf als de kosten voor transport en verzekering komen steeds voor rekening en risico van Afnemer, ook indien anders dan Af Fabriek wordt geleverd, tenzij het transport nadrukkelijk in de prijs is inbegrepen. De overgang van het risico van de Producten vindt steeds plaats op het moment van levering.
 • Producten worden geacht correct te zijn geleverd respectievelijk voor Afnemer geaccepteerd zodra de Producten Afnemer worden aangeboden. Ook indien de Producten qua kleur, samenstelling, gewicht, uiterlijkheden e.d. slechts in ondergeschikte mate afwijken van eerder verstrekte modellen, monsters of voorbeelden dan wel anderszins afwijken van hetgeen is overeengekomen, worden de betreffende Producten geacht te voldoen aan de Overeenkomst, respectievelijk wordt DigitalAlerts geacht aan haar leveringsverplichtingen te hebben voldaan. Daarvan is in ieder geval sprake ingeval het gewicht of het aantal van de geleverde Producten niet meer dan 5% afwijkt van hetgeen is overeengekomen.
 • DigitalAlerts behoudt zich het recht voor om bepaalde Producten slechts in bepaalde minimumhoeveelheden te leveren, en naar eigen keuze wel of niet een extra hoeveelheid van maximaal 10% méér dan besteld te leveren en die tegen de overeengekomen stuksprijs Afnemer in rekening te brengen, en om andere dan de overeengekomen Producten te leveren mits deze tenminste voldoen aan de overeengekomen specificaties.
 • Producten die na het verstrijken van de Leveringstermijn door Afnemer of door hem aangewezen derde niet zijn afgenomen, worden door DigitalAlerts voor rekening en risico van Afnemer opgeslagen. Bij niet tijdige afname is DigitalAlerts gerechtigd na een periode van 14 dagen na het verstrijken van de Leveringstermijn de Overeenkomst te ontbinden onverminderd het recht van DigitalAlerts op schadevergoeding en onverminderd het recht van DigitalAlerts om tot verkoop van de Producten aan derden over te gaan.
 • Het in gedeelten zenden van Producten door DigitalAlerts is toegestaan, waarbij iedere zending afzonderlijk gefactureerd mag worden. Meerkosten ter zake uitstel of bespoediging van enige levering of ter zake een bepaalde afwijkende manier of vorm van verpakken van de Producten op verzoek van Afnemer, is steeds voor rekening en risico van Afnemer.

Artikel 9Overmacht

 • Indien de levering geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd door overmacht, is DigitalAlerts gerechtigd de levering op te schorten, alsook in het geval de situatie die overmacht oplevert langer dan drie maanden duurt of zodra zeker is dat die langer dan drie maanden zal duren de Overeenkomst voor zover niet uitgevoerd, geheel dan wel gedeeltelijk te ontbinden en betaling te vorderen ter zake van de wel uitgevoerde gedeelten, een en ander zonder gehoudenheid enige schadevergoeding aan Afnemer te betalen.
 • Van overmacht is bijvoorbeeld maar niet uitsluitend sprake ingeval van brand, overstroming, werkstaking, epidemieën, (burger)oorlog, terrorisme, overheidsmaatregelen, niet (tijdig) beschikbaar zijn van vergunningen, handelsembargo’s, arbeidsonlusten, elektriciteitsuitval, bedrijfsstoringen, vertraging in de levering door of aan DigitalAlerts als gevolg van (rechts)handelingen van douane- of andere autoriteiten, al dan niet toerekenbare tekortkomingen of onrechtmatige gedragingen van toeleverancier(s) en niet-ondergeschikte hulppersonen van DigitalAlerts of andere derden, met inbegrip van eventuele gebreken in het door hen aan DigitalAlerts geleverde, en het niet (tijdig) of onvoldoende beschikbaar zijn van materialen, transport, brandstoffen, energie en arbeidskracht, en al hetgeen overigens redelijkerwijs onvoorzienbaar en redelijkerwijs onvermijdbaar was voor DigitalAlerts.

Artikel 10Reclames en klachttermijn

 • Afnemer is verplicht om Producten direct na levering te (doen) controleren op eventuele Gebreken.
 • Reclames met betrekking tot Gebreken in de geleverde Producten dienen schriftelijk en zo spoedig mogelijk aan DigitalAlerts kenbaar te worden gemaakt, uiterlijk binnen acht dagen nadat het Gebrek redelijkerwijs had behoren te worden ontdekt, maar de klachttermijn is in ieder geval veertien dagen na levering van de betreffende Producten verstreken. Bij overschrijding van deze termijn wordt Afnemer geacht akkoord te zijn met (de kwaliteit van) de geleverde Producten en afstand te hebben gedaan van alle rechten en bevoegdheden welke hem op grond van de wet en/of de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden ten dienste staan.
 • Een reclame als bedoeld in het voorgaande lid schort de betalingsverplichtingen van Afnemer niet op. Retournering van Producten door Afnemer is voor rekening en risico van Afnemer en betekent nimmer enige erkenning van aansprakelijkheid door DigitalAlerts.
 • In het geval de reclame van Afnemer naar het oordeel van DigitalAlerts terecht is, is DigitalAlerts te harer keuze slechts gehouden tot aflevering van het ontbrekende, herstel of vervanging van de afgeleverde Producten of (gedeeltelijke) restitutie van de koopprijs.
 • Geringe en/of in de branche gebruikelijke afwijkingen, zoals afwijkingen als bedoeld in artikel 8 lid 3 van deze Alegemene Voorwaarden, kunnen nimmer grond voor reclames opleveren. Grond voor reclame is slechts een afwijking van de door de Afnemer goedgekeurde Specificaties.

Artikel 11Eigendomsvoorbehoud

 • Alle aan Afnemer geleverde Producten zijn vanaf het moment van levering voor rekening en risico van Afnemer, maar blijven eigendom van DigitalAlerts totdat alle door Afnemer verschuldigde bedragen uit hoofde van de Overeenkomst jegens DigitalAlerts, alsmede wegens het tekortschieten in de nakoming door Afnemer van deze of andere overeenkomst(en), waaronder begrepen rente en kosten van invordering, of uit welke anderen hoofde dan ook jegens DigitalAlerts verschuldigd, door Afnemer volledig zijn voldaan.
 • Zolang de eigendom van de geleverde Producten niet op Afnemer is overgegaan, is het Afnemer niet toegestaan de Producten te verwerken, buiten zijn feitelijke macht te brengen, te vervreemden, te verpanden of anderszins te bezwaren. Verder dient Afnemer alle dienstige maatregelen nemen om deze Producten af te scheiden en afgescheiden te houden van de overige bij Afnemer aanwezige zaken en al het benodigde in het werk (doen) stellen om vermenging, natrekking of zaakvorming te voorkomen.
 • Afnemer verbindt zich vorderingen die hij tegen zijn afnemers verkrijgt niet aan derden te cederen of te verpanden en verbindt zich voorts bedoelde vorderingen, zodra DigitalAlerts de wens daartoe te kennen geeft, aan DigitalAlerts te verpanden en machtigt DigitalAlerts hierbij op voorhand onherroepelijk om namens Afnemer aan zichzelf te verpanden tot meerdere zekerheid van de vorderingen van DigitalAlerts uit welken hoofde dan ook tegen Afnemer.
 • Afnemer is gehouden derden die zich op de door DigitalAlerts geleverde Producten willen verhalen schriftelijk te wijzen op het daarop rustende eigendomsrecht van DigitalAlerts op grond van eerder genoemd eigendomsvoorbehoud. Afnemer dient DigitalAlerts hiervan schriftelijk onverwijld op de hoogte te stellen.
 • Indien Afnemer tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen of, indien DigitalAlerts goede grond heeft te vrezen dat Afnemer in zijn verplichtingen tekort zal schieten, kan DigitalAlerts het door haar gemaakte eigendomsvoorbehoud inroepen, in welk geval Afnemer verplicht is desgevraagd onmiddellijk en kosteloos de geleverde Producten in de feitelijke macht van DigitalAlerts te brengen. DigitalAlerts is voorts gerechtigd deze Producten zelf voor rekening van Afnemer terug te (doen) halen van de plaats waar zij zich bevinden. Afnemer verleent DigitalAlerts reeds nu voor alsdan onherroepelijk de machtiging om daartoe de bij of voor Afnemer in gebruik zijnde ruimten te (doen) betreden. Na terugneming zal Afnemer worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger zal zijn dan de oorspronkelijke koopsom, verminderd met de kosten van de terugneming en door DigitalAlerts geleden schade.

Artikel 12Betaling

 • Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, en onverminderd het in het volgende lid bepaalde, dienen betalingen aan DigitalAlerts te geschieden in euro s, hetzij netto contant, hetzij door middel van overmaking naar een door DigitalAlerts aan te wijzen bankrekening, zulks naar keuze van DigitalAlerts, steeds binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij nadrukkelijk een andere betalingstermijn is overeengekomen. DigitalAlerts is gerechtigd elektronisch te factureren, waarmee de Afnemer zich hierbij op voorhand akkoord verklaart.
 • Korting, betalingsopschorting en iedere vorm van verrekening door Afnemer is zonder uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst nimmer toegestaan.
 • DigitalAlerts is te allen tijde gerechtigd alvorens te leveren, of met de levering voort te gaan, naar haar oordeel voldoende vooruitbetaling of zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichtingen van Afnemer te verlangen, waarbij DigitalAlerts gerechtigd is verdere leveringen op te schorten. indien Afnemer aan dit verlangen niet tegemoet komt, ook in geval een vaste levertijd is overeengekomen, een en ander onverminderd het recht van DigitalAlerts vergoeding van schade te vorderen wegens te late uitvoering respectievelijk niet-uitvoering van de Overeenkomst.
 • Indien Afnemer niet binnen de overeengekomen termijn het door haar ingevolge de Overeenkomst verschuldigde heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft DigitalAlerts zonder dat enige ingebrekestelling is vereist het recht hem vanaf de vervaldatum van de onbetaalde factuur of facturen naast een alsdan verschuldigd bedrag van € 60,- aan administratiekosten, een rente in rekening te brengen ten bedrage van 2% boven de wettelijke handelsrente met een minimum rentepercentage van 12 % per jaar over het factuurbedrag, onverminderd alle overige aan DigitalAlerts toekomende rechten.
 • Alle administratiekosten en de volledige door DigitalAlerts ter incasso van het factuurbedrag daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, steeds met inbegrip van de honoraria van de door DigitalAlerts ingeschakelde derden, komen voor rekening van Afnemer.
 • Indien Afnemer ter zake van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden in verzuim is geraakt, worden vanaf dat moment alle betalingsverplichtingen van Afnemer aan DigitalAlerts, ongeacht of reeds is gefactureerd, onmiddellijk en volledig opeisbaar.

Artikel 13Intellectuele en industriële eigendomsrechten en geheimhouding

 • Alle rechten van intellectuele eigendom (waaronder auteursrecht, merk- en modelrechten en octrooien) op alle krachtens de Overeenkomst ter beschikking gestelde of ontwikkelde ontwerpen, tekeningen, modellen, monsters en voorbeelden berusten uitsluitend bij DigitalAlerts, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 • Afnemer is niet gerechtigd de in het vorige lid genoemde Informatie aan te wenden anders dan ten behoeve van het in de Overeenkomst voorziene gebruik van de Producten waarop zij betrekking hebben.
 • Afnemer zal geheimhouding betrachten ten aanzien van alle voor de uitvoering van de Overeenkomst aan Afnemer ter beschikking gestelde Informatie, iedere Specificatie, alle bedrijfsinformatie en knowhow betreffende en afkomstig van DigitalAlerts. Afnemer dient desgevraagd de vertrouwelijke informatie alsmede alle kopieën of andere vermenigvuldigingen daarvan onverwijld over te dragen aan DigitalAlerts zonder achterhouding van enige kopie op welke wijze en in welke vorm ook.

Artikel 14 – Inbreuk op rechten van derden

 • Indien door een bevoegde rechter in een rechtsgeding tegen DigitalAlerts onherroepelijk wordt vastgesteld dat een door DigitalAlerts geleverd Product inbreuk maakt op een recht van intellectuele eigendom van een derde, zal DigitalAlerts te harer keuze de betrokken zaak vervangen voor een Product dat geen inbreuk maakt op het betreffende recht, een gebruiksrecht ter zake trachten te verwerven of Afnemer de voor dat Product betaalde prijs terugbetalen, verminderd met een redelijke afschrijving.
 • Ingeval van vervanging of terugbetaling komt DigitalAlerts het recht toe daaraan de voorwaarde van terug levering van de oorspronkelijk geleverde Producten te verbinden.
 • Op DigitalAlerts rust met betrekking tot enige inbreuk op rechten van derden geen andere verplichting dan de in het eerste lid vermelde verplichtingen.
 • Ingeval een Order hetzij wordt uitgevoerd naar ontwerp, tekeningen, Specificatie(s) of aanwijzingen, hetzij daarbij gebruik wordt gemaakt van zaken, door of vanwege Afnemer verstrekt, garandeert Afnemer dat daarmee geen inbreuk wordt gemaakt op enig intellectueel eigendomsrecht van enige derde en vrijwaart Afnemer DigitalAlerts tegen alle daarmee verband houdende aanspraken van derden.

Artikel 15 – Aansprakelijkheid

 • DigitalAlerts aanvaardt uitsluitend aansprakelijkheid voor de materiële directe schade, indien en voor zover:
  – de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van DigitalAlerts en / of
  – de schade het gevolg is van een aantoonbaar Gebrek in de door DigitalAlerts geproduceerde en/of geleverde Producten, voor zover deze daardoor niet de veiligheid bieden die men, alle omstandigheden in aanmerking genomen, daarvan mag verwachten.
 • DigitalAlerts is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen immateriële schade, gederfde winst, gevolgschade, geleden verlies, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
  Indien en voor zover aansprakelijkheid wordt vastgesteld, geldt deze derhalve uitsluitend voor directe schade. Vergoeding van deze schade is beperkt tot maximaal het bedrag dat de Afnemer aan DigitalAlerts heeft betaald in de 12 maanden voorafgaande aan de schade.
 • Afnemer vrijwaart DigitalAlerts tegen alle aanspraken van derden die stellen schade te hebben geleden als gevolg van een Gebrek in een zaak die door Afnemer aan een derde is geleverd en die (mede) bestond uit door DigitalAlerts geleverde zaken, behoudens indien en voor zover Afnemer bewijst dat de (materiële directe) schade uitsluitend en alleen is veroorzaakt door de door DigitalAlerts geleverde Producten.
 • Ingeval van overmacht als bedoeld in artikel 9 van de Algemene Voorwaarden is DigitalAlerts nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook.
 • Voor zover niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen vervallen alle rechtsvorderingen op grond van de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden door het verloop van één jaar na leveringsdatum.
 • Het bepaalde in dit artikel geldt mede ten gunste van alle (rechts)personen waarvan DigitalAlerts zich bij de uitvoering van deze overeenkomst bedient.

Artikel 16 – Ontbinding Overeenkomst

 • Indien Afnemer één van zijn verplichtingen jegens DigitalAlerts niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, surséance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard of zijn onderneming of een substantieel deel ervan feitelijk staakt, zijn alle facturen direct en volledig opeisbaar en komt DigitalAlerts het recht toe zonder dat nog een ingebrekestelling is vereist, door middel van een schriftelijke verklaring (alle) met Afnemer gesloten Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk buitengerechtelijk te ontbinden en heeft DigitalAlerts recht op vergoeding van alle directe, indirecte en gevolgschade, inclusief gederfde winst, onverminderd andere aan DigitalAlerts toekomende rechten.
 • Indien DigitalAlerts, ook na een daartoe strekkende schriftelijke aanmaning haar verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, kan Afnemer de Overeenkomst voor het gebrekkige gedeelte ontbinden, zonder echter aanspraak te kunnen maken op schadevergoeding in verband met de (reden voor) ontbinding, terwijl het bepaalde in artikel 11 van de Algemene Voorwaarden ter zake van het eigendomsvoorbehoud uitdrukkelijk van kracht blijft.

Artikel 17 – Privacy

 • DigitalAlerts heeft haar privacy beleid geformuleerd in de hieronder opgenomen Privacy Policy. Deze Privacy Policy maakt onverbrekelijk onderdeel uit van de Algemene Voorwaarden.
 • De Privacy Policy is tevens separaat op de Website gepubliceerd.

Privacy Policy van DigitalAlerts BV

Teneinde de privacy van individuele personen rondom persoonsregistraties bij DigitalAlerts te kunnen waarborgen, alsmede teneinde hen daarover te informeren, heeft DigitalAlerts onderstaande Privacy Policy opgesteld en gepubliceerd op haar Website en als bijlage bij haar Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden.

 • Bedrijfsinformatie DigitalAlerts:
  DigitalAlerts B.V.
  Bèta Building
  High Tech Campus 9
  5656 AE Eindhoven
  : 085 040 80 13
  www.buffr.eu
  Kamer van Koophandel: 76905039
 • Door gebruik te maken van de Producten en derhalve in te stemmen met de Algemene Voorwaarden, stemt de Afnemer in met het privacy beleid van DigitalAlerts en geeft de Afnemer daarmee nadrukkelijk toestemming tot het behandelen door DigitalAlerts van persoonlijke gegevens van de Afnemer, zoals omschreven in deze Privacy Policy.
 • Voor levering van de Producten, zal worden gevraagd om bepaalde gegevens te verstrekken. Een Afnemer is nooit verplicht om persoonlijke gegevens, zoals contactgegevens, te verstrekken. Om levering en gebruik van de Producten te kunnen maken, is het echter noodzakelijk om een beperkt aantal gegevens te verstrekken, zoals een afleveradres. Indien en voor zover dit persoonlijke gegevens betreft, worden deze door DigitalAlerts in eerste instantie gebruikt om de levering en werking van de Producten te ondersteunen.
  Door het verstrekken van deze gegevens geeft de Afnemer toestemming voor het gebruik van deze gegevens in overeenstemming met deze Privacy Policy.
 • Verder kunnen de verstrekte gegevens gebruikt worden om Afnemers op verzoek informatie toe te sturen en voor de uitvoering van de gesloten Overeenkomsten, alsmede om Afnemers te informeren omtrent nieuwe ontwikkelingen binnen DigitalAlerts, indien en voor zover Afnemers daar nadrukkelijk toestemming voor hebben gegeven.
 • De gegevens die DigitalAlerts verzamelt worden bewaard zolang deze noodzakelijk zijn voor het hiervoor vermelde. Factuur- en betaalgegevens worden bewaard in overeenstemming met de wettelijke bewaarplicht, zijnde zeven jaar.
  Een deel van de gegevens wordt (tijdelijk) opgeslagen in cookies en/of sessies. Deze data is volledig anoniem en daarom niet te herleiden naar de Afnemer.
 • DigitalAlerts slaat alle gegevens op op beveiligde servers in landen binnen de Europese Unie. Deze informatie is beveiligd en niet toegankelijk voor onbevoegden.
  Alle gegevens die u achterlaat op de website en/of invult in een formulier worden via een beveiligde SSL-verbinding verstuurd.
 • De Afnemer kan te allen tijde toegang verzoeken tot de gegevens die over de Afnemer zijn verzameld, alsmede hiervan een kopie opvragen.
  De Afnemer heeft het recht om een eerder verleende toestemming van het gebruik van persoonlijke gegevens, geheel of gedeeltelijk, in te trekken.
  De Afnemer kan tevens verzoeken om persoonlijke gegevens aan te passen, te corrigeren of te verwijderen.
 • Als u een klacht heeft over de wijze waarop DigitalAlerts uw persoonsgegevens verwerkt, heeft u de mogelijkheid om deze klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. Daarbij heeft u zelf de keuze om de klacht in te dienen bij de Nederlandse toezichthoudende autoriteit, dan wel bij de toezichthoudende autoriteit van de lidstaat waar u gevestigd bent. Op de website van de toezichthoudende autoriteiten vindt u hierover meer informatie.

BARENDRECHT

BARENDRECHT

Oslo 15
2993 LD
Barendrecht

Oslo 15
2993 LD Barendrecht

EINDHOVEN

EINDHOVEN

High Tech Campus 9
5656 AE
Eindhoven

High Tech Campus 9
5656 AE Eindhoven

© 2022 Auteursrecht – DigitalAlerts – PrivacybeleidAlgemene Voorwaarden

© 2022 Auteursrecht – DigitalAlerts